Att instrumentera ett flödesschema

Det är kanske inte det första en nyanställd ingenjör får göra, men det är ett spännande arbete. Att instrumentera ett flödesschema, det kanske inte är det första man får göra som nyanställd ingenjör i en processindustri. Men det är ett spännande arbete. Det kan handla om en helt ny processlinje eller en komplettering eller en uppdatering av ett existerande processavsnitt. Ofta finns redan processchemat och en grundläggande tanke om vad som behöver styras och vad som behöver mätas. I bästa fall innehåller redan underlaget en genomtänkt idé om hur processen skall instrumenteras. I andra fall finns bara en tanke, som kan tjäna som utgångspunkt för vidare funderingar och diskussioner. Detta är en arbetsuppgift där det naturligtvis är bra med en bra utbildning i botten, men det är samtidigt ett arbetsområde där man utvecklas kraftigt vartefter man får mer och mer erfarenhet. Detta har itf Automation tagit fasta på och erbjuder under 2019 års Automationsdagar ett utbildningsblock där Lennart Johansson, mångårig konsult på Pidab, delar med sig av sina erfarenheter som han tillägnat sig under mer än trettio års arbete inom området. Att arbeta med processautomation i allmänhet är ju spännande och yrket erbjuder ständigt nya utmaningar.

 

Foto: ITF

ITF Automation satsar ännu mer på utbildning

ITF Automationsdagar har etablerat sig som en viktig mötesplats för teknikanvändare.

År 2019 arrangerar itf Automation de populära Automationsdagarna för 31:a gången i rad. Evenemanget har etablerats som en viktig mötesplats för användare, konsulter och leverantörer som arbetar med professionell automation och mätteknik. Automationsdagarna vilar traditionellt på tre ben, dels de olika föredragssessionerna där målet är att deltagarna i föredragsform skall kunna utbyta erfarenheter ”oss kollegor emellan”. De kompletteras av en utställning där deltagarna träffar representanter för viktiga leverantörer och konsulter inom området. En annan viktig funktion hos Automationsdagarna är att erbjuda en plattform där deltagarna kan bygga vidare på sitt nätverk. Det sker genom spontana möten under luncher och fikapauser och under den uppskattade konferensmiddagen.

 

Foto: ITF

ITF föreningen lyfter automation på olika arenor

ITF Automation arbetar inte bara med att utveckla kompetensen bland dem som arbetar med professionell mätteknik och automation, t. ex. genom Automationsdagarna. Föreningen har också en mycket viktig uppgift att öka den allmänna medvetenheten om automationens betydelse för företagens internationella konkurrenskraft, och därmed för landet som helhet. En annan, och kanske ännu viktigare uppgift, är att medverka till att säkerställa den framtida rekryteringen av kompetent personal. I det arbetet är exempelvis ITF, genom Kent Gidlöf, representerade i Skolverkets Nationella Råd för El- och Energi-programmet.

– Jag kan tycka att det är lite konstigt att ”Automation” i gymnasieskolan har placerats som en underkategori inom el och energi. Understryker Åke Hansson, viceordförande i styrelsen för ITF Automation. Snarare är det så att ”Automationskunskap” känns som en övergripande kunskap som bland annat har tillämpningar inom yrkesprogrammet el och energi, men också inom exempelvis programmet VVS och fastighet. Processautomation spänner ju över ett mycket bredare område än bara el och energi.

Foto: ITF

Kraftvärmeverket optimerade styrningen med simulering

Grundtanken var att lära sig hur de olika delarna i systemet påverkar varandra

I samband med ITF:s årsmöte fick deltagarna möjlighet att besöka Eon:s kraftvärmeverk på Händelö utanför Norrköping. Verket startade en gång med ett par kolpannor med tre tryckregulatorer, en per ångförbrukare. Efter hand tillkom flera pannor, nya förbrukare och en ny betydande kund, Agroetanol, med sina speciella krav. Fortfarande var i princip varje ställdon utrustad med sin egen tryckregulator. Det ledde till att styrsystemet då bestod av ett femtontal ångtrycksregulatorer som alla, direkt eller indirekt, påverkade funktionen hos de andra. Ångan produceras med ett högt tryck i ett antal ångpannor. Förbrukarna kan använda högtrycks-ånga eller lågtrycksånga. Ångtrycket från pannorna måste alltså reduceras ner till de tryck som användarna behöver. En turbingenerator används för att utvinna el samtidigt som trycket sänks från panntrycket till högtrycksnätet.

Foto:ITF

Förslag på fortbildningsteman för ITF:s Automationsdagar 2019

Tematitlarna är ännu preliminära och kan komma att modifieras. Även du kan lämna förlsag !

Styrelsen påbörjade redan före sommaren arbetet med planeringen inför itf Automationsdagar 2019. Nästa utbildningskonferens, den 31:a som arrangeras av ITF, äger rum på Scandic InfraCity i Upplands Väsby den 6-7 februari 2019. Således på onsdag-torsdag i vecka 6. Tisdagen innan, vilket är den 5 februari, blir förberedelsedagen inför utbildningen och utställningen som öppnar på onsdag morgon. Notera att tematitlarna ännu är preliminära och kan komma att modifieras vartefter arbetet med att skapa ett attraktivt utbildningsprogram fortskrider.
Styrelsens olika projektledare/moderatorer arbetar för närvarande med nedanstående preliminära tematitlar. Eftersom Automationsdagarna främst är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan automationsingenjörer verksamma inom området tar styrelsen tacksamt emot tips på företag eller personer som gjort erfarenheter som kan komma till nytta för andra inom branschen.

Foto: ITF

Nya ledamöter valdes in i styrelsen

Marit Jerpenberg valdes som ledamot och Erik Molin valdes som sekreterare i ITF styrelse

I samband med den traditionella utbildningsdagen hölls itf:s årsmöte på Grand Hotell i Norrköping. Mötesprotokollet i sin helhet görs tillgängligt för alla medlemmar på föreningens hemsida. Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen,
Marit Jerpenberg som ledamot och Erik Molin, som sekreterare.

ITF

ITF igång med förberedelserna för 2019

Succé för konceptet där utbildningssessioner varvas med träffar med olika teknikleverantörer

Snart är det dags för Automationsdagar 2019.
itf styrelse har påbörjat arbetet inför Automationsdagar 2019. För dig som är intresserad av professionell automation är det nu den perfekta tiden att kunna påverka utbildningsprogrammet inför nästa års automationsdagar. Vad tror du kommer vara speciellt intressant att tala om i början på nästa år? Vilka intressen har du själv? Är det något som du har kommit på att du skulle vilja veta mer om, men som inte kom med på årets Automationsdagar?

Foto: Dagmar Zitkova

Var med och hjälp ITF att hitta förtjänstfulla ”automationare”

ITF:s Automationspriser hjälper till med att lyfta statusen på professionell automation i industrin.

Med stöd av industriella sponsorer har ITF föreningen sedan 2005 årligen delat ut priser till förtjänta ”automationare”. ITF vill med priset uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området. Inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Foto: ITF

ITF föreningens huvudsyfte är att skapa kontaktmöjligheter

Personer som arbetar inom automationsområdet på olika sätt möts på en gemensam plattform.

Redan i den första paragrafen i föreningens stadgar understryks det att en av föreningens viktiga uppgifter är att skapa kontaktmöjligheter mellan personer som arbetar med automation på olika sätt. En grupp som itf speciellt värnar om är de som är lärare och studenter på tekniska utbildningar på alla nivåer.

ITF arbetar med att utveckla Automationsutbildningen i gymnasieskolan

Efter riksdagens beslut om det nationella programutbudet ska de nationella råden för yrkesprogrammen utgöra permanenta forum för dialog mellan Skolverket och avnämarna kring yrkesutbildningens kvalitet, innehåll och utformning.

 

ITF

Högt tryck på ITF-träffen Automationsdagarna

Många besökare deltog i konferensen och berömde arrangemangets tunga programpunkter.

ITF:s Automationsdagar ägde rum den 31 januari och 1 februari 2018 på Scandic Infracity i Upplands Väsby. Det var redan andra gången i rad som evenemanget gick i Upplands Väsby. Konferensanläggningen är strategiskt belägen utmed motorvägen mellan Arlanda och Stockholm vilket är en fördel för de långväga besökarna. Vad tidningen Automation erfar, var man nöjd med arrangemanget. Både när det gäller lokalerna och programmet i stort.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook