Bläddrar: Rejlers

Rejlers har godkänts som leverantör av konsulttjänster för allmän planering av kraftledningar. I och med detta breddas också samarbetet med Finlands stamnätsbolag Fingrid.

Rejlers har fått uppdraget att hjälpa Kumbro Stadsnät med att öka driftsäkerheten i verksamheten. 

Rejlers expertis bidrar med nulägesanalys samt i arbetet med att ta fram underlag för driftsäkerhetsarbetet., som exempelvis risk- och sårbarhetsanalys, kontroller, dokumentering, ansvarsfördelning samt handlingsplaner och kontinuitetsplaner.