Industrins klimatsatsningar

vd:ar på ägarföretagen till Hybritprojektet: Jan Moström lkab, Magnus Hall Vattenfall och Martin Lindqvist ssab. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Foto: Hybrit vd:ar på ägarföretagen till Hybritprojektet: Jan Moström lkab, Magnus Hall Vattenfall och Martin Lindqvist ssab. Genom att använda fossilfri el och vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. Foto: Hybrit

Svensk industri samarbetar om fossilfri malmbaserad ståltillverkning, vilket uppskattas internationellt. Den 23 september höll FN ett toppmötet i New York, på initiativ av FN:s generalsekreterare António Guterres med klimatkrisen  som huvudfråga. Syftet var att presentera genomförbara åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser så att nollnetto utsläpp kan nås 2050. Mötet resulterade visserligen inte i några avgörande beslut, men flera värdefulla initiativ presenterades där. Många tror att det fortfarande är möjligt att minska ökningen av den globala medeltemperaturen till långt under 2 °C (helst en ökning på högst 1,5 °C).  Ett av de prioriterade områdena som har identifierats av fn är omvandlingen av industrin och särskilt de sektorer som anses svåra att förändra. Stålindustrin hör till en av dem. Globalt står  stålindustrin för 7 procent av koldioxidutsläppen och i Sverige för ännu mer, hela 10 procent. 

Hybrit engagerar

Det svenska initiativet Hybrit, där SSAB, LKAB och Vattenfall samarbetar väckte en stor uppmärksamhet. Syftet med Hybrit är att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning.Den malmbaserade stålframställningsprocessen bygger idag på att järnmalmspellets omvandlas till metalliskt järn genom reduktion i en masugn. Järnoxid och kol reagerar för att bilda CO2-gaser, liksom metalliskt järn. Järnet bearbetas vidare innan man kan producera stål. Processen i Hybrit är baserad på direktreduktion av järnmalm med fossilfri el och vätgas (H2). Vätgasen produceras genom elektrolys av vatten med fossilfri elektricitet. Vätgasen reagerar med syret i järnmalmen och metalliskt järn och H2O (vattenånga) bildas. Genom att använda vätgas istället för koks och kol under ståltillverkningen kommer utsläppet att bli vatten istället för koldioxid. 

Hybrit Development AB är ett samriskbolag som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Projektet initierades våren 2016 och målsättningen är att ha en industriell process framme till 2035. Initiativet har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Hybrit-initiativet har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten vid fyra tillfällen senast med 528 miljoner kronor till pilotfasen. Dessutom kommer ägarna att tillsammans investera 830 miljoner kronor. Forskningsprojektet är ett omfattande samarbete mellan industri, högskolor och forskningsinstitut för att kartlägga alla möjliga fossilfria steg i värdekedjan - energi, gruva, järn och stål.

Under FN-toppmötet, lanserade Sveriges och Indiens regeringar, den så kallade ”Leadership Group for Industry Transision”, av statsminister Stefan Löfven. Hybrit:s ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen. Hybrit-initiativet lyftes upp som ett av fyra exempel i världen som anses vara de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att tackla klimatförändringarna.

Pilotanläggning

Nu satsas 200 miljoner kronor på pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå. Ägarna i Hybrit-initiativet investerar 150 miljoner kronor och Energimyndigheten bidrar med nära 50 miljoner kronor. Storskalig lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för stålproduktion. Nyligen startade även ombyggnad av ett pelletsverk i Malmberget för att ersätta fossilt bränsle med bioolja med målet att tillverka fossilfria pellets. Pilotanläggningarna kommer att användas från 2021 till 2024 och redan nu tittar man på möjligheten att skala upp tillverkningen genom att bygga en demonstrationsanläggning 2025, tre år före tidigare plan. Vid 2035 är målet att sälja järnmalmsbaserat fossilfritt stål på bred front.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2019-10-21 13:31:55

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine