Oavsett regering, politikerna talar inte om det väsentliga

Svensk industri kommer även fortsättningsvis att tillverka högkvalitativa produkter till världsmarknaden. Foto: Dagmar Zitkova Svensk industri kommer även fortsättningsvis att tillverka högkvalitativa produkter till världsmarknaden. Foto: Dagmar Zitkova

– Visst är vi oroliga. Industrifrågorna försvann i valrörelsen. Industrins villkor avgör vår levnadsstandard. Politikerna talade inte om det allra väsentligaste. Det som ger våra invånare ett gott och rikt liv.Den som uttrycker sig så här kraftfullt är Tuula Teeri, vd i Ingenjörsakademien, IVA. Hon rekryterades i november förra året. Under många år var hon rektor i Helsingfors, vid Aalto Universitet. En sammanslagning av Tekniska högskolan, Handelshögskolan och Designhögskolan i Helsingfors.

– Universitetets uppgift är att skapa en ny grund för landets innovationskraft. Att kunna arbeta med de produkter som ger landet välstånd. Intäkter kommer främst via exporten. I Finland vet man hur viktig forskning och utveckling är vad gäller landets industri. Sverige är också en exportberoende nation. Utan framgångar utomlands, ingen stark inhemsk ekonomi.
Andemeningen i Tuula Teeris recension av valrörelsen är att svenska politiker inte lyfte detta fundamentala. Migration, lag och ordning och sjukvård tog stor plats i debatten. Landets framtid i form av goda exportföretag med framgångsrika produkter, hur intensiv var diskussion här? Debatten om landets näringsliv hade ingen plats i debatten.
– Sverige måste vara i främsta ledet, säger Tuula Teeri. Skolan diskuterades men inte så mycket på betoning avseende den högre utbildningen.
Tuula Teeri tycker att en strategi borde ha förts fram gällande kunskapsproduktion i Sverige. Lärosätens styrning och finansiering, och incitament för utbildningskvalitet och för samverkan mellan akademi och näringsliv. Det är viktiga frågor som kommer att styra landets framtida konkurrenskraft.
Klas Wåhlberg är vd i Teknikföretagen. Han instämmer i att valrörelsen dominerades av andra frågor än de industriella.
– En orsak kan ju vara att svensk ekonomi går bra, säger han. Andra frågor kommer därmed i blickfånget. Vi har upplevt en lång högkonjunktur men nu ser vi tydliga tecken på att tillväxtoppen har passerats. Vi måste räkna med en betydande avmattning under kommande år.
Klas Wåhlberg påpekar att jobb som kräver kompetens, som vi inte har här, flyttar utomlands. Landets välstånd och intäkter minskar därmed.
Regeringen lyssnar
Klas Wåhlberg anser att Sveriges politiker gillar industrifrågor. Regeringen lyssnar när Teknikföretagen uppvaktar. Politikerna vet självklart betydelsen av ett dynamiskt näringsliv.
– Lyhördheten är påtaglig, säger Klas Wåhlberg. Vi är medvetna om svårigheterna att få igenom goda förslag. En bra politiker kan förankra. Att få igenom förslag är inte alltid det lättaste.
Klas Wåhlberg nämner sådant där politikerna bidragit till goda resultat. I Göteborg finns Asta Zeno, körfält med självgående bilar.
Teknisk utbildning
– Nivån på Sveriges utbildning inom teknik är avgörande för Sveriges framgång, påpekar Klas Wåhlberg. Att öka rekryteringen till landets högskolor är viktigt. Ett av våra förslag har varit tekniska basåret.
Basåret innebär att elev som gått annan linje än teknisk på gymnasiet kan komplettera och platsa för högskolestudier.
–Det är den här typen av enkla grepp som kan ge väldigt bra resultat, säger han.
Han nämner basåret som ett exempel där politikerna lyssnat.
– Men vi kan inte alltid förvänta oss liknande resultat, säger han. Det vore ju konstigt om så vore fallet, det är ju många intressen som ska sammanfalla när ett politiskt beslut ska fattas.
Staffan Ringskog

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2018-09-19 13:52:18

Tylko podstawowe informacje o Automation Magazine