En förening med fina anor

Nästa år fyller Instrumentteknikerklubben, numera ITF Automation, sextio år av sin verksamhet. D u som läser tidningen Automation (eller är medlem i föreningen) har kunnat följa ITF Automations arbete genom åren. Men kanske är du inte så uppdaterad på hur föreningen uppstod, eller vilket betydande arbete som föreningen utfört redan under de tidiga åren.
Nästa år fyller ITF 60 år och då kan det vara lämpligt med en liten historisk tillbakablick. Föreningen bildades formellt den 28 september 1961 på hotell de Geer i Finspång. Det var resultatet av ett mångårigt arbete med att skapa en plattform för den då relativt nya ”instrumenttekniken” (det vi nu kallar professionell automation).

ITF Automations årliga konferens ska genomföras som ”distribuerad”

Styrelsen har påbörjat höstens arbete inför ITF Automationsdagar 2021. Automationsdagarna kommer att genomföras den 3 februari 2021. Endast en dag! Notera tiden i din kalender redan nu. På grund av coronaläget planeras ITF Automationsdagar 2021 att genomföras som en distribuerad konferens under en dag. Detta innebär att de ITF Automationsdagar som skulle hållits i Stockholm nästa år, skjuts fram till 2022.

Kim Nyborg valdes på vårens årsmöte som ny ledamot i ITF Automations styrelse

Jag vill i mitt arbete i styrelsen i ITF Automation verka för att lyfta statusen på yrket.
Det har ju rent allmänt under en längre tid varit svårt att rekrytera elever till olika tekniska utbildningar och det har ju också påverkat intresset för automationsutbildningarna.
itf Automation gör ett viktigt arbete genom att samla automationsingenjörerna och erbjuda spännande fortbildning och en gemensam plattform i samverkan med andra aktörer och inte minst tillsammans med leverantörer och konsulter.

ITF Automation genomförde årsmötet

Årsmötet för ITF Automation flyttades från den inställda utbildningsdagen i Lund till att i år bli ett helt nätbaserat årsmöte. Rent tekniskt fungerade detta mycket bra.

Därför lönar det sig att vara medlem i ITF Automation

ITF Automation är den enda föreningen som på helt ideell basis verkar för att utveckla dig i yrket som automationsingenjör. Alla har nog sin egen definition av vad yrket innebär, men nedanstående utgör ett försök att tydliggöra vad det är som gör yrket så spännande. Att arbeta som automationsingenjör medför mycket goda utvecklingsmöjligheter och är också ett omväxlande yrke där man ena stunden kanske mäter på en elektronikkomponent, för att i nästa stund prata med operatörerna om hur processtyrningen skulle kunna förbättras ytterligare och sedan övergå till att trimma olika reglerkretsar. Yrket kräver en mycket stor spännvidd av tekniskt kunnande och en förmåga att prata med, och förstå, de krav som olika användare har av de tekniska systemen.

ITFs utbildningsdag i Lund ställs in - årsmötet görs virtuellt

På grund av Coronasituationen har ITF Automations styrelse beslutat att helt ställa in den planerade utbildningsdagen i Lund den 13:de maj. Styrelsen planerar att försöka genomföra utbildningsdagen vid ett senare tillfälle. Föreningens årsmöte planeras dock fortfarande att genomföras den 13:maj, men då som ett virtuellt möte på nätet. Årsmötet är föreningens viktigaste möte under året då styrelsen bl.a. presenterar föreningens bokslut och årsberättelse, varefter medlemmarna röstar om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.Dessutom skall förrättas val till viktiga förtroendeposter i föreningen. Styrelsen avser även att lägga fram ett förslag på en uppdatering av föreningens stadgar. Styrelsen arbetar därför med att finna en tillfredsställande lösning på hur alla medlemmar skall kunna delta i mötet på nätet, och även lämna sina röster på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att du som medlem gör din röst hörd. Det är under årsmötet som du verkligen kan påverka hur föreningen skall utvecklas. Alla uppgifter inför årsmötet kommer att publiceras senast den 28 april på föreningens hemsida, www.itfautomation.se, samt genom mejl till alla medlemmars senaste kända mejladress. Logga in på ditt matrikelkort och verifiera att alla dina uppgifter är uppdaterade och korrekt angivna (speciellt vad avser din primära (och sekundära) mejladress samt födelsedatum). Varmt välkommen att medverka vid föreningens första virtuella årsmöte onsdagen den 13 maj 2020.
Åke Hansson /
för ITF Automation

 

 

 

Uppskattade Automationsdagar 2020 i Göteborg

ITF Automationsdagar genomfördes 2020 i Eriksbergshallen (f.d. maskinverkstaden på Eriksbergs sedan länge nedlagda varv). Automationsdagarna är en fortbildningsinsats som ITF Automation bedrivit sedan 1988. Årets Automationsdagar var de trettioandra i ordningen. Under Automationsdagarna delar medlemmar och andra experter med sig av sina egna erfarenheter under de uppskattade seminarierna och utbildningssessionerna. Genom sitt idoga arbete har föreningen i över trettio år nu lyckats skapa ett evenemang som alltid uppfattas som mycket intressant och relevant av de besökare som har möjlighet att utnyttja tillfället. Årets temasessioner spände alltifrån högaktuella teman som ”Digitalisering och AI” och ”Miljö och Hållbarhet” till ständigt lika aktuella ämnen som ”Datasäkerhet” och ”utformningen av gränssnittet mellan människa och maskin”.

Automationspriser 2020 utdelade

Årets Automationspriser har delats ut under Automationsdagarna i Göteborg. För år 2020 belönade ITF Automation två förtjänstfulla utbildare och två duktiga elever. Anders Åström och Dennis Furberg från automationsutbildningen vid Strömbackaskolan i Piteå får priset för sina förtjänstfulla utbildningsinsatser. Extra satsningar krävs för att säkra svensk industris konkurrenskraft. I dag är det extra viktigt att utbilda anställningsbara, problemlösande instrumenttekniker och operatörer vilket borde noga understrykas. För att skapa bättre förutsättningar för automationsutbildningen i Piteå driver Anders Åström och Dennis Furberg ett större projekt som bland annat innebär nya lokaler samt ny, modern, utrustning. Med denna satsning kommer Strömbackaskolan fortsatt kunna förse industrin med konkurrenskraftiga automations- och instrumenttekniker.

Fyller ett stort behov

Föreningen ITF Automation har som en av sina uppgifter att vidareutveckla och lyfta fram automationsingenjörens viktiga arbete, inte bara inom företagen, utan också inom samhället i stort. För den som inte normalt arbetar med automation är det ju inte självklart vad skillnaden är mellan att ”vrida på en kran” för att höja temperaturen i ett rum, och att ”vrida på en termostat” för samma syfte. Det, och begreppet ”automation” är naturligtvis inget konstigt för läsarna av denna tidning eller för medlemmarna iITF Automation, men vi kanske behöver påminna oss om att det vi håller på med inte uppfattas som lika självklart av alla omkring oss. 

 

Ännu mera utbildning på ITF Automationsdagar 2020

ITF Automationsdagar är kanske föreningens viktigaste aktivitet för att vidareutveckla kompetensen hos de som arbetar inom området professionell automation och mätteknik. Under Automationsdagarna träffas automationsingenjörer och andra intresserade från hela landet och representerande de flesta branscher för att under några dagar träffa likasinnade och dela erfarenheter med varandra.  Under några intensiva dagar delar inbjudna experter med sig av sina kunskaper inom sina egna specialområden och i de rikliga pauserna däremellan ges det gott om tillfällen att diskutera angelägna frågor med kollegor, också från andra branscher än den egna.

Nominera till ITF Automationspris 2020

Föreningen vill med priset speciellt uppmärksamma personer som tjänar som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just professionell automation och mätteknik. Således till personer som verkar i ITF:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Skicka ditt förslag till itf Automations kansli [Kansli@itfautomation.se], eller lämna det i föreningens tipslåda på hemsidan.


Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook