ITFs utbildningsdag i Lund ställs in - årsmötet görs virtuellt

På grund av Coronasituationen har ITF Automations styrelse beslutat att helt ställa in den planerade utbildningsdagen i Lund den 13:de maj. Styrelsen planerar att försöka genomföra utbildningsdagen vid ett senare tillfälle. Föreningens årsmöte planeras dock fortfarande att genomföras den 13:maj, men då som ett virtuellt möte på nätet. Årsmötet är föreningens viktigaste möte under året då styrelsen bl.a. presenterar föreningens bokslut och årsberättelse, varefter medlemmarna röstar om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.Dessutom skall förrättas val till viktiga förtroendeposter i föreningen. Styrelsen avser även att lägga fram ett förslag på en uppdatering av föreningens stadgar. Styrelsen arbetar därför med att finna en tillfredsställande lösning på hur alla medlemmar skall kunna delta i mötet på nätet, och även lämna sina röster på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att du som medlem gör din röst hörd. Det är under årsmötet som du verkligen kan påverka hur föreningen skall utvecklas. Alla uppgifter inför årsmötet kommer att publiceras senast den 28 april på föreningens hemsida, www.itfautomation.se, samt genom mejl till alla medlemmars senaste kända mejladress. Logga in på ditt matrikelkort och verifiera att alla dina uppgifter är uppdaterade och korrekt angivna (speciellt vad avser din primära (och sekundära) mejladress samt födelsedatum). Varmt välkommen att medverka vid föreningens första virtuella årsmöte onsdagen den 13 maj 2020.
Åke Hansson /
för ITF Automation

 

 

 

Uppskattade Automationsdagar 2020 i Göteborg

ITF Automationsdagar genomfördes 2020 i Eriksbergshallen (f.d. maskinverkstaden på Eriksbergs sedan länge nedlagda varv). Automationsdagarna är en fortbildningsinsats som ITF Automation bedrivit sedan 1988. Årets Automationsdagar var de trettioandra i ordningen. Under Automationsdagarna delar medlemmar och andra experter med sig av sina egna erfarenheter under de uppskattade seminarierna och utbildningssessionerna. Genom sitt idoga arbete har föreningen i över trettio år nu lyckats skapa ett evenemang som alltid uppfattas som mycket intressant och relevant av de besökare som har möjlighet att utnyttja tillfället. Årets temasessioner spände alltifrån högaktuella teman som ”Digitalisering och AI” och ”Miljö och Hållbarhet” till ständigt lika aktuella ämnen som ”Datasäkerhet” och ”utformningen av gränssnittet mellan människa och maskin”.

Automationspriser 2020 utdelade

Årets Automationspriser har delats ut under Automationsdagarna i Göteborg. För år 2020 belönade ITF Automation två förtjänstfulla utbildare och två duktiga elever. Anders Åström och Dennis Furberg från automationsutbildningen vid Strömbackaskolan i Piteå får priset för sina förtjänstfulla utbildningsinsatser. Extra satsningar krävs för att säkra svensk industris konkurrenskraft. I dag är det extra viktigt att utbilda anställningsbara, problemlösande instrumenttekniker och operatörer vilket borde noga understrykas. För att skapa bättre förutsättningar för automationsutbildningen i Piteå driver Anders Åström och Dennis Furberg ett större projekt som bland annat innebär nya lokaler samt ny, modern, utrustning. Med denna satsning kommer Strömbackaskolan fortsatt kunna förse industrin med konkurrenskraftiga automations- och instrumenttekniker.

Fyller ett stort behov

Föreningen ITF Automation har som en av sina uppgifter att vidareutveckla och lyfta fram automationsingenjörens viktiga arbete, inte bara inom företagen, utan också inom samhället i stort. För den som inte normalt arbetar med automation är det ju inte självklart vad skillnaden är mellan att ”vrida på en kran” för att höja temperaturen i ett rum, och att ”vrida på en termostat” för samma syfte. Det, och begreppet ”automation” är naturligtvis inget konstigt för läsarna av denna tidning eller för medlemmarna iITF Automation, men vi kanske behöver påminna oss om att det vi håller på med inte uppfattas som lika självklart av alla omkring oss. 

 

Ännu mera utbildning på ITF Automationsdagar 2020

ITF Automationsdagar är kanske föreningens viktigaste aktivitet för att vidareutveckla kompetensen hos de som arbetar inom området professionell automation och mätteknik. Under Automationsdagarna träffas automationsingenjörer och andra intresserade från hela landet och representerande de flesta branscher för att under några dagar träffa likasinnade och dela erfarenheter med varandra.  Under några intensiva dagar delar inbjudna experter med sig av sina kunskaper inom sina egna specialområden och i de rikliga pauserna däremellan ges det gott om tillfällen att diskutera angelägna frågor med kollegor, också från andra branscher än den egna.

Nominera till ITF Automationspris 2020

Föreningen vill med priset speciellt uppmärksamma personer som tjänar som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och inte minst för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just professionell automation och mätteknik. Således till personer som verkar i ITF:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Skicka ditt förslag till itf Automations kansli [Kansli@itfautomation.se], eller lämna det i föreningens tipslåda på hemsidan.

AI och digitalisering inom process på Automationsdagarna 2020

Begreppet AI (Artificiell Intelligens) är ett av de stora inneorden i diskussionerna kring digitaliseringen. Vi som var med på 80-talet kommer ihåg att det var ett populärt begrepp redan då.Då handlade det om att kunna styra en process om vilken kunskaperna var begränsade, och om att effektivt kunna sortera ut vilka larm i en larmskur som var signifikanta, så kallde ”Intelligenta larmsystem”. Men intresset för AI och neurala nätverk mattades av efter hand. En orsak var att ”den artificiella intelligensen” fungerade bra som ett verktyg för att snabbt identifiera processer som man sedan kunde använda för att med fysikalisk/kemisk grundkunskap förbättra styralgoritmerna, men i praktiskt bruk så var den artificiella intelligensen bara smart ”i de flesta fall”. Men i de fall där slutsatserna blev helt fel kunde intelligensen då orsaka stor skada på kort tid. Förtroende för tekniken var svår att upprätthålla i praktisk drift.

Åke Hansson minns ITFs historia

Efter nästan ett kvarts sekel i föreningens tjänst lämnar Åke ITF-föreningens styrelse. Till föreningens årsmöte i maj hade Åke Hansson avböjt omval och lämnade därmed styrelsearbetet efter 24 aktiva år i styrelsen. Han har alltså varit aktiv under nästan hela den tid som ITF Automation drivit ITF Automationsdagar, så det kan vara en god anledning för en liten tillbakablick på föreningens moderna historia.

Du gick med i föreningen ITF 1985. Varför blev du medlem just då? 

– Då hade jag arbetat ett tiotal år i branschen i en handfull olika befattningar och kände mig väl relativt etablerad i min yrkesroll. Jag kände nog att det var dags att ”lyfta blicken” och utveckla mitt nätverk utanför företaget. (Läs mer i den bifogade PDF filen).

Automationsdagar 2020 till Göteborg

ITF Automationsdagar 2020 kommer att hållas den 5-6 februari i Eriksbergshallen i omedelbar anslutning till Quality Hotel 11, där även en del av aktiviteterna kommer att äga rum. Tisdagen den fjärde februari är förberedelsedagen (med get-together-kväll). Själva konferensen genomförs onsdag/torsdag den 5-6 februari. 

Liksom 2019 kommer de vanliga temasessionerna att kompletteras med ett antal dedikerade utbildningsblock. De uppfattades som mycket värdefulla komplement till hela ”fortbildningspaketet” som ingår i konceptet ITF Automationsdagar. Styrelsen har arbetat med Automationsdagarna sedan i våras och på planeringsmötet i augusti beslöt styrelsen att inrikta det fortsatta planeringsarbetet på nedanstående temasessioner och utbildningspass. Styrelsen vill gärna ha tips på vad som skulle kunna ingå i de olika passen. Speciellt intressant är det att få tips på användare som kan dela med sig av sina egna (eller fabrikens) konkreta tankar och erfarenheter från arbete ”på fältet”. Tipsa gärna styrelsen genom ett mejl till kansliet eller till berörd projektledare.

(Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

Nya i ITF Automations styrelse

Att arbeta i ITF Automations styrelse är en hedersbefattning som innebär en del aktivt arbete. 

ITF Automation är en anrik förening med rötter från 1956. Redan i de första tankarna slogs det fast att föreningen skall vara en sammanslutning ”för fortsatt samarbete och meningsutbyte fackmän emellan”.Föreningens fokus låg inledningsvis på att se till att det växte fram en enhetlig svensk nomenklatur inom området och att det skulle finnas bra utbildningsmaterial på svenska. (Eftersom området som vi nu kallar ”professionell automation och mätteknik” var så nytt så var fortfarande många läroböcker på engelska eller tyska och de facktermerna översattes ofta lite ”slumpartat” till svenska). Idag ligger föreningens fokus främst inom tre olika områden. Dels att allmänt inom samhället och inom företagen sprida kunskap om nyttan med automation och det värdefulla arbete som automationsingenjörer bidrar med för att öka konkurrenskraften i sina respektive företag. Dels att verka för att automationsämnen lyfts fram inom alla nivåer i skolsystemet och samtidigt verka för att dagens ungdomars intresse för att söka sig till en automationsutbildning fortsatt stärks. Sist men inte minst vill föreningen verka för att stimulera dagens automationsingenjörer till att vidareutvecklas inom sina yrken genom att delta i olika fortbildningar och nätverk. Föreningens verksamhet drivs på ideell basis av en styrelse bestående av nio personer.

ITF Automations utbildningsdag

Utbildningsdagen och studiebesöket i Sundsvall avslutades på Sveriges modernaste massabruk.

Under utbildningsdagen presenterade Mats O’Nils spännande information från Mittuniversitetets forskningscentrum stc (”sensible things that communicate”) något som säkerligen kommer att beröra oss alla. Centret, som omfattar ett 80-tal personer, forskar bl.a. om det som kallas iiot (”Industrial Internet of Things”). Tanken är att alla ”saker” som bär på information också skall kunna koppla upp sig mot internet och dela med sig av den informationen. (Läs hela rtikeln i den bifogade PDF filen).

 


Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utkommer tisdagar, udda veckor.

Din adress används endast för e-post från Automation. Du kan avbryta prenumerationen när du vill. Välkommen!

Följ oss på linkedin

Följ oss på facebook