L
Hållbara Järva, ett projekt som pågick i sju hus i Husby, Akalla och Rinkeby. Målet var halverad energiförbrukning samtidigt som husen renoverades med ny energieffektiv teknik. Satsningen på förnybar energi och solceller gjorde Järva till ett av Sveriges solcellstätaste områden.

Nytt program ska utveckla lösningar som ska göra städerna smartare. För första gången på länge kommer nu rapporter om att den enorma byggruschen som vi har levt med ett tag har börjat plana något.

Det som däremot tilltar allt mer är satsningen på att göra våra städer smartare.
Släpper ut 70 procent
Det är ingen ”nymodighet” utan det är en nödvändighet. Världens växande stadskonglomerat står för uppemot 70 procent av  utsläppen och därmed för en betydande andel av den negativa klimatpåverkan.
En av de satsningar som har tagits fram i Europa för att göra något åt den negativa utvecklingen är forskningsprogrammet Viable Cities. Ett program med anslag på närmare en miljard kronor till forskning som ska göra städerna mer hållbara.
– Det som skiljer Viable Cities från andra program är att vi ska använda digitaliseringen som en hävstång för att bygga hållbara städer, och förnya redan byggda städer för att göra dem attraktiva och livskraftiga, säger Olga Kordas, forskare vid kth och programchef för Viable Cities.
Viable Cities ska sjösätta en mängd forskningsinsatser och innovationsprojekt genom utlysningar som för ovanlighetens skull är öppna även för enskilda medborgare.
Från vem som helst
– Det innebär att i princip vem som helst med en bra idé om hur staden kan förbättras kan lämna in en ansökan säger Olga Kordas.
Viable Cities finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och kompletteras med samfinansiering av alla de aktörer som ska medverka.
– Även icke-juridiska personer är välkomna på samma villkor som företag, forskningsinstitut och så vidare. Boende i en stadsdel kan till exempel skriva en ansökan, kanske tillsammans med en förening, forskningsaktör eller ett företag, säger Olga Kordas.
Som exempel kan nämnas medborgarinitiativ som på något sätt påskyndar omställningen till ett nollemissionssamhälle genom någon form av internetbaserad lösning som skapar möjligheter till interaktivitet och effektiviseringar.
Redan idag är svenska städer på god väg att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ för värme, kraft och kyla. Nya digitala lösningar, lastbalansering och konsumentåterkoppling ska bidra till utveckling av klimatneutrala och flexibla transportsystem, tillhållbara livsstilar, ökad resurseffektivitet i energisystemet och i den bebyggda stadsmiljön. En annan viktig uppgift blir integrering av infrastrukturen för energi, vatten och avfall.
Exempel på ett sådant projekt är Hållbara Järva i Stockholm som pågick under 2010 - 2014. Järva är nu en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden.