L
Den i särklass största delen av utsläppen sker i de koldioxdintensiva branscherna inom  processindustrin. Det är bland annat kemiindustrin, raffinaderier, stål- och järnindustrin.

Energimyndigheten har fått regeringens uppdrag att samordna insatserna. I början av oktober gav regeringen uppdrag åt Energimyndigheten att genomföra utlysningar och samordna olika statliga innovationsfrämjande insatser som syftar till att minska processutsläpp inom svensk industri.
Satsa på innovation
De insatser som regeringen vill se handlar framför allt om olika förstudier och in-novationssamarbeten. Myndigheten ska även, tillsammans med universitet och högskolor, näringsliv och andra relevanta aktörer, genomföra satsningar som skapar samarbeten kring utveckling och spridning av teknik som minskar klimatpåverkan.


De största utsläppen
En stor del av de direkta utsläppen från industrin kommer från ”energi- och koldioxidintensiva branscher inom processindustrin”, skriver regeringen.
I järn- och stålindustrin har det hittills varit svårt att ersätta användningen av kol som reduktionsmedel vid framställningen av malm-baserat stål. Även inom cementindustrin sker stora koldioxidutsläpp. Vid tillverkning av cement avgår koldioxid till atmosfären genom uppvärmning av kalkstenen. I raffinaderi- och kemiindustrin används fossila bränslen ofta som insatsvara i processen, vilket också leder till betydande utsläpp av växthusgaser.
Dessa industrier stod för nästan hälften av industrins utsläpp 2014. Här har utsläppsnivåerna minskat mycket lite sedan 1990, understryker regeringen.
Verkstäder sköter sig
För massa- och pappersindustrin, verkstadsindustrin och livsmedelsindustrin finns inte samma direkta koppling mellan produktionsprocesserna och utsläppen. Dessa branscher har redan minskat sina utsläpp.
Regeringens uppdrag ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket, Vinnova och Myndigheten för tillväxtanalys. Resultatet och hur medlen har använts ska delredovisas till Näringsdepartementet senast den 31 augusti 2017, 31 augusti 2018 och 31 augusti 2019.