L
Mikael Damberg presenterade Nyindustrialiseringsstrategin.

Så ska Tillväxtverket få fart på regional industriutveckling. I slutet av september stängde Tillväxtverket utlysningen till ett program som vänder sig till Sveriges alla regionalt utvecklingsansvariga. Syftet är att få fart på industriell utveckling i hela Sverige.De ansvariga i olika län som arbetar med näringslivsutvecklingsfrågor kunde söka uppemot  400 000 kronor för bland annat kartläggning av den regionala industrins behov, till förstudier om hur regionens befintliga strategier och verktyg kan samspela bättre för att bidra till nyindustrialisering och industrins omställning, handlingsplan för hur industrin i regionen ska ställa om för ökad konkurrenskraft eller stöd till pilotsatsningar inom något av strategins fokusområden.
Det är bråttom
De projekt som man i regionerna kunde söka stöd för kan påbörjas samma dag som Tillväxtverket meddelar beslut, vilket är senast den 7 oktober 2016.Projekt ska avslutas och slutrapporteras senast den 30 mars 2017.

 

 

 

Ytterligare en utlysning öppnar sedan i februari 2017. Den riktar sig till de regionalt utvecklingsansvariga som vill genomföra större satsningar.
Industri 4.0
I centrum för insatser bör ligga nyindustrialiseringsstrategins fokusområden, understryker Tillväxtverket. Merparten av insatserna ska således ha tydlig koppling till Industri 4.0 och (eller) Kunskapslyft  för industrin. Det kan till exempel röra industrins digitaliseringsgrad och behov av digitaliseringsinsatser, industriföretagens nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov eller industrins internationaliseringsgrad och potential.
Hänger inte med
Delar av svensk industri hänger inte med i omställningen till den nya digitala industrin, slog regeringen fast när strategin för Nyindustrialiseringen presenterades. En rad undersökningar varnar för att många företag inte utnyttjar den digitala teknikens möjligheter för att utveckla sina affärer. Det finns också tecken på att automationsgraden, det vill säga robottätheten, inte utvecklas i takt med konkurrentländernas.
 Tillväxtverket fick i april 2016 regeringens uppdrag att främja genomförandet av nyindustrialiseringsstrategin i regionerna under perioden från 2016 till 2018.
I uppdraget ingår dels att sprida kunskap om nyindustrialiseringsstrategin i regionerna, dels att stödja genomförandet av strategin regionalt genom att rikta projektmedel till de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna.
Smart industri ska stärka industrin och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Industrin och industrinära tjänstejobb står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet, och sysselsätter nära en miljon människor skriver verket.