L

 

Atexdirektivet har anpassats till den nya europeiska ramlagstiftningen. Från och med april 2016 gäller därmed att endast produkter som omfattas av det nya direktivet får marknadsföras. Produktdirektivet skyddar människor mot risk för explosion. Även icke-elektriska enheter inkluderas. Att föreskrifterna har följts måste intygas. Användardirektivet fungerar som komplement och är avsett att skydda personer som exponeras för explosiv atmosfär.