L
Ozonsensor ps 500 är ett komplett paketet.

Automatikprodukter har tagit fram ett nytt bärbart mätinstrument som mäter nivåer av ozonhalter i omgivande luft med stor noggrannhet. Människans luktsinne är inte tillräckligt känsligt för att alltid kunna upptäcka ozonets metalliska lukt i de fall då gasen har nått en hälsofarlig nivå. Känsligheten hos människors luktsinne varierar och påverkas av lokala förhållanden, uppger Automatikprodukter.


Ozon används idag i många industriella processer och kommersiella byggnader.  
Det har därför blivit allt viktigare att mäta omgivande ozon runt ozongeneratorer, ozonapparater för rum, luftreningsaggregat, elektrostatfilter, spetsjonisering, rörjonisering, soprumsaggregat, apparater med uv-strålning och andra typer av luftbehandlingsinstallationer som arbetar med ozon.
En speciell sensorteknik ger hög noggrannhet och mäter ozonhalten med precision  till detekteringsgränser ner till 1 ppb.
Sensorn har dynamisk börvärdesjustering.  Sensorhuvuden kan bytas mellan olika enheter utan ytterligare konfigurering.
Mätsensorns grundmodell heter ps 200. Den är i huvudsak lämpad för säkerhetsstickprov samt för test av personlig exponering.
ps 300 är ett utbyggt alter-nativ av produkten. Den har högt och lågt larm och användardefinierade börvärden för övervakning och kontroll av ozonkoncentrationer.
ps 500 är det mest kompletta paketet med inbyggd datalogg, larminställningsnivåer och kontrollalternativ.