L
Bilindustrin ligger i framkant när det gäller robotisering. På senaste Hannovermässan visade Volkswagen sin framtida, högt robotiserade biltillverkning.

Den tyska industrin har nästan dubbelt så hög användning av robotar som den svenska. Det visar en studie som nu presenteras i en rapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Rapport har titel ”Robotar som jobbar” och ställer samman forskning som utförts av forskarna Georg Graetz och Guy Michaels. Forskningen granskar robotiseringens omfattning och effekter i 14 branscher i 17 länder, inklusive Sverige under perioden 1993-2007.


Prisras på robotar
De studerade länderna ökade användningen av robotar i industrin med 150 procent under perioden. En förklaring till ökningen är det dramatiska prisraset på robotar. Om man tar hänsyn till robotarnas kvalitet uppgick år 2005 kostnaden för en robot till en femtedel av kostnaden 1990.
    Introduktionen av robotar leder till en minskning av sysselsättningen i lågkvalificerade yrken. Men på totalnivån kan man inte se att robotiseringen haft negativa effekter på industrisysselsättningen (mätt som arbetade timmar), uppger forskarna.
– Det  totala antalet arbetade timmar verkar inte ha påverkats av  den ökade automatiseringen. Däremot  minskade robotarna antalet arbetade timmar av lågkvalificerad arbetskraft och i viss utsträckning även av medelkvalificerad. Effekten på arbetade timmar för den högkvalificerade arbetskraften tycks vara svagt positiv, men  här är resultatet inte lika säkert, skrev forskarna.