Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

 Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet – Vår arbetsmiljöstrategi ska utgå från en nollvision för dödsolyckor på arbetsplatserna, säger Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet – Vår arbetsmiljöstrategi ska utgå från en nollvision för dödsolyckor på arbetsplatserna, säger Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tar fram en ny arbetsmiljöstrategi. Syftet är att förbättra säkerheten på arbetsplatserna: Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Ylva Johansson deklarerar att flera utredningar har tillsatts. Målet är att ha strategin klar redan under detta år.
– Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor, uppger Ylva Johansson.


Gamla problem kvar
Många gånger är utmaningarna av psykosocial art, samtidigt kvarstår många traditionella arbetsmiljöproblem, av både teknisk eller fysisk art.
– Om människor ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Den tillgängliga statistiken visar på en negativ utveckling av antalet arbetsskador.
En av de nya utredningar som har tillsatts handlar om analys av dödsolyckor ur ett genusperspektiv. Den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad och endast 3 yrken av de 30 vanligaste har en jämn könsfördelning. Kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika delar av arbetslivet, därför utsätts de också för olika typer av arbetsmiljörisker. Kvinnorna dominerar när det gäller anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar. Män är överrepresenterade när det gäller anmälningar av arbetsolyckor och dödsfall på arbetsplatsen.
Arbetsmiljöverket (av) är en myndighet som bildades 2001 genom sammanslagningen av Yrkes­inspektionen och Arbetar­skydds­styrelsen. av:s uppgift är att se till att arbetslagstiftningen följs och att riskerna för ohälsa och olycks­fall i arbetslivet minskar. Det är av som ansvarar för statistik över arbetsrelaterade skador. I deras statistik kan man tydligt se att tillverkningsindustrin tillhör de fyra mest olycksdrabbade branscherna.  Jord- och skogsbruk är värst drabbad, därefter kommer transport, tätt följd av byggbranschen och tillverkningsindustrin.
Fallolyckorna stod för cirka 20 procent av arbets-olyckorna med dödlig utgång bland metallarbete under perioden 2005 till 2014. Därefter kom dödsfall där någon har ramlat, tippat, vält eller rasat (19 procent). På tredje plats återfanns hantering av maskiner och verktyg (16 procent) och 6 procent av dödsfall hände i samband med elolyckor.
Farligare för kvinnor
En undersökning från afa Försäkring visar att kvinnornas risk att råka ut för en allvarlig arbetsolycka har ökat mer än männens. För män är risken 3,1 per 1 000 sysselsatta, och för kvinnor 1,8. För kvinnor ökar dock  risken mer än för män med stigande ålder. 55 procent av de kvinnor som råkat ut för ett allvarligt arbetsolycksfall är över 45 år, mot 44 procent av männen. För kvinnor är det risken för fallskador som ökar mest med åldern och antal arbetsolycksfall domineras av ålderskategorin 56-64  år. Olycksorsakerna ”ramla inne/ramla ute” ökar också. För kvinnor i åldern 56-64 år är risken att ramla inne 2,7 gånger högre än normalrisken, och risken att ramla ute 2,5 högre än normalrisken.
Anmäl tillbud
Rapportering av alla olyckor och tillbud är en av lösningarna när man vill förebygga dödsfall på arbetsplatser, det skriver forskare från Lunds universitet i en ny kunskapssammanställning som tagits fram på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
– Det behövs mer proaktivt arbete, säger Ilkka Salo, filosofie doktor vid Lunds universitet och en av författarna till rapporten.
– Man måste inse att fel och olyckor faktiskt sker på arbetsplatsen och man måste lära av dem. Anställda som har exponeras för många risker kan vänja sig vid dessa, och underskatta dem. Positiv rapporteringskultur på företaget om olika tillbud är därför viktigt i förebyggande syfte, anser forskarna.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2015-05-25 08:08:55