Satsa på kommersialisering av innovationer och nya test- och demonstrationsmiljöer

Processindustriell it och Automation, Piia, är ett av de sjutton framgångsrika Strategiska innovationsprogrammen. Här har man en lång erfarenhet med olika test- och demonstrationsprojekt. På bilden presenterar Projektledaren Maria Nordström demonstrationsprojektet ”Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skoglia värdekedjor”. Foto: Dagmar Zitkova Processindustriell it och Automation, Piia, är ett av de sjutton framgångsrika Strategiska innovationsprogrammen. Här har man en lång erfarenhet med olika test- och demonstrationsprojekt. På bilden presenterar Projektledaren Maria Nordström demonstrationsprojektet ”Förbättrade processer och produkter genom digitalisering av skoglia värdekedjor”. Foto: Dagmar Zitkova

Inom ramen för Forsknings- och Innovationspropositionen som lades fram i december och som riksdagen just nu behandlar lanserar regeringen nya satsningar i vilka innovationsmyndigheten Vinnova får en central roll. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registeringsverket får de i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och de så kallade januaripartierna. Genom denna överenskommelse anslås totalt 38 miljoner kronor under 2021 och 2022, samt 23 miljoner kronor under 2023 respektive 2024.


Fler ska upphandla innovationer
Offentlig sektor genomför upphandlingar för nästan 800 miljarder kronor årligen. Innovationsupphandling kan bidra till att föra innovationer till marknaden och genom att öka efterfrågan stimulera utvecklingen av nya innovationer. Exempel på detta är utvecklingen av resurseffektiv, cirkulär ekonomi samt utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Användningen av klimatneutrala varor och tjänster måste öka.
Extern kompetens kan behövas för att kunna fatta kompetenta och strategiska beslut och ta nästa steg i produkt- eller tjänste­utvecklingen, hela vägen från innovation och innovations­upphandling till prototypuppbyggnad, testning, kommersialisering och utnyttjande. En ny produkt eller tjänst kan ta sig många uttryck. Målgruppen för innovationscheckar utvidgas för att se till att fler aktörer i innovationskedjan kan nyttja extern kompetens. Fler ska ha möjlighet att i högre grad efterfråga innovationer och hantera strategiskt de immateriella tillgångar som berörs vid upphandling.
Upphandlingsmyndigheten inrättar en arena för innovationsupphandling för att offentliga aktörer i Sverige ska kunna genomföra fler innovationsupphandlingar och här ska Patent- och registeringsverket medverka.
Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare. I Forsknings- och Innovationspropositionen får därför Vinnova i uppdrag att genomföra ytterligare satsningar på att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad användning av test- och demonstrationsmiljöer i hela landet. Till detta förstärks Vinnovas anslag med totalt 447 miljoner kronor under perioden 2021-2024. Även det förslaget bygger på en överenskommelse mellan januariavtalets partier.
Flera demonstratorer och testbäddar
Vinnova tillförs medel för vidareutveckling och investeringar i test och demo samt för att stimulera nyetableringar av test och demo både i privat och i offentlig regi, gärna med internationellt samarbete, poängterar man. Ökningen ska även användas för att stimulera en bredare användning av och tillgång till testbäddsmiljöer. Förslaget är en förstärkning av den satsning som gjordes redan i Forsknings- och Innovationspropositionen 2016.
Test- och demonstrationsmiljöer (Test- och Demo) är ett brett begrepp som inkluderar allt från rena forskningslaboratorier eller forskningsinriktade miljöer, till mer verklighetsnära tester i storskaliga testanläggningar eller tester i verklig miljö. Här vill man samla olika partners. Både privata och offentliga aktörer för storskalig test och demonstration av hela systemlösningar bör medverka. De utformas och genomförs med ett tydligt systemperspektiv genom att omfatta teknik, produkter och processer, affärsmodeller och upphandling, policy och regelverk, beteende, kultur och värderingar samt infrastruktur.
Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i framtiden. Vinnovas uppdrag blir att genomföra ytterligare insatser för att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad användning av test- och demonstrationsmiljöer i hela landet. Det är till detta endamål som Vinnovas anslag förstärkts med totalt 447 miljoner kronor fram till 2024.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-06-04 07:35:27