Pandemin sätter käppar i hjulen för företagens investeringar

Den svenska maskintillverkaren Lämneå Bruk marknadsför sina produkter på världsmarknaden vilket underlätttar för deras del. Men tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, och deras möjligheter att anskaffa finansiering för expansion och nyinvesteringar är avgörande för den svenska ekonomin. Foto. Dagmar Zitkova Den svenska maskintillverkaren Lämneå Bruk marknadsför sina produkter på världsmarknaden vilket underlätttar för deras del. Men tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, och deras möjligheter att anskaffa finansiering för expansion och nyinvesteringar är avgörande för den svenska ekonomin. Foto. Dagmar Zitkova

Corona har tvingat många företag att sätta sina investeringar på paus under 2020. Samtidigt har de företag som satsar trots osäkerheten svårare att få finansiering än tidigare, rapporterar branschorganisationen Företagarna som har släppt sin Finansieringsrapport 2021. Det är framförallt uppstarts- och tillväxtföretagen som dragit ned på sina investeringar. Endast 48 procent har genomfört minst en investering, jämfört med 61 procent 2019. De flesta företag som gjort en investering använder i första hand löpande intäkter och eget kapital för att starta och expandera. Lån från ägare och familj har också blivit en vanligare finansieringskälla under pandemin.


– Det är naturligt att företagen finansierar tillväxt med eget kapital, men under en utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag pengar utifrån. Så många potentiella investeringar riskerar att utebli, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.
Hela 68 procent av företagen som trots utmaningarna sökt finansiering anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investering med extern finansiering, det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med 2019.
De största hindren
Allt för höga krav på säkerhet och bristande förståelse för verksamheten har under 2020 varit de största hindren när företagen sökt extern finansiering. Att det nu blivit än svårare att få extern finansiering har flera olika förklaringar och speglar sannolikt en ökad osäkerhet till följd av pandemin.
– Ökad verksamhetsrisk till följd av pandemins restriktioner kan göra det både svårare och dyrare att få banklån. Sämre tillgång på riskkapital, bristande likviditet och kunder som inte betalar i tid spelar också in, säger Daniel Wiberg.
Pandemi eller inte, Företagarnas finansieringsundersökning har sedan 2011 visat att företag upplever stora svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Trots den unikt låga räntemiljön och satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser består problematiken. Samtidigt har de traditionella bankerna allt svårare att möta behovet hos de små och växande företagen.
Tillväxt i småföretag
– Tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, och möjligheten för dem att anskaffa finansiering för tillväxt är en avgörande indikator för hur framtiden kommer se ut. Hur djupa och långvariga effekterna av coronakrisen blir avgörs till stor del av hur utvecklingen i de små företagen blir, säger Daniel Wiberg. De små och växande företagen behöver nya finansieringslösningar som är anpassade till deras verklighet. Vi vet att småföretagen ser expansionsmöjligheter trots pandemin. Ju fler som kan förverkliga dem – desto snabbare kan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämta sig, säger Daniel Wiberg.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2021-05-11 05:46:43