Nu ska det svenska digitaliseringsarbetet samordnas

Nu ska digitalisering samordnas och de nya teknikerna ska komma ut till en bred användning ute i näringslivet. Nu ska digitalisering samordnas och de nya teknikerna ska komma ut till en bred användning ute i näringslivet.

Ökat myndighetssamarbete ska bli förebild för den svenska industrin. Regeringen har beslutat att ge uppdrag åt centrala myndigheter att samverka kring digitalisering. Detta ska ske genom ett gemensamt digitaliseringsprogram.
Verket för innovationssystem, Myndigheten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet ska därför på regeringens uppdrag föreslå hur den digitala strukturomvandlingen av Sverige ska ledas. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bland annat tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.


– Den digitala strukturomvandlingen påverkar hela samhället. Verksamheter kan organiseras på helt nya sätt och digitala verktyg ska användas i allt högre utsträckning för att automatisera och effektivisera produktion, beslutsfattande och offentlig förvaltning, skriver regeringen i sin programförklaring.
Digitaliseringen ska stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga, utveckla välfärden och påskynda omställningen mot en hållbar utveckling och en giftfri cirkulär ekonomi.
– Digitaliseringen påverkar samhället i grunden, och utvecklingen har accelererat under coronapandemin. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra välfärden och skapa nya jobb, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman i en kommentar.
– Det här är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som bland annat arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhällsutmaningar. Vi ska dra nytta av de styrkeområden vi har, arbeta långsiktigt, ha helhetssyn och samverka med näringslivet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.
Att skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta är viktigt. Regeringen har därför satt upp flera mål som är relevanta för detta uppdrag, bland annat i digitaliseringsstrategin och i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. I den nyligen presenterade forsknings- och innovationspolitiska propositionen finns också satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.
Uppgiften för regeringens strategiska samverkansprogram är därför att identifiera innovativa lösningar för de stora samhällsutmaningarna och bidra till svensk konkurrenskraft. I juli 2019 presenterade regeringen, som en del av januariavtalet, fyra teman som utgör grunden för samverkansprogrammen 2019–2022 och som utgår från Sveriges styrkor samt från Agenda 2030. Det är Näringslivets klimatomställning; Kompetensförsörjning och livslångt lärande; Näringslivets digitala strukturomvandling samt Hälsa och life science. Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa fyra teman.

Läs mer om:
Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2021-02-01 13:23:53