Forskningspark i Piteå utvecklar cleantech

Kommunen bildar en ny forskningspark av två olika forskningsmiljöer. Piteå Kommun, Norrbottens läns landsting och Sparbanken Nord bildade vid årsskiftet en gemensam utvecklingsmiljö, Piteå Science Park.


En sammanslagning
Den nya forskningsparken har skapats genom en sammanslagning av forskningsparken Solander Cleantech som samlar företag inom området förnyelsebar energi samt forskningsparken Acusticum med aktörer från så kallade kulturella och kreativa näringar. David Sundström har utnämnts till ny VD. Ambitionen är att skapa en kreativ miljö i gränslandet mellan teknik och kultur.  I mötena ska ingenjörer och konstnärer samarbeta kring framtidsfrågor som hållbar samhällsutveckling och attraktiva livsmiljöer. Verksamheten började som ett eu-finansierat projekt i två etapper kring förnybar energi, Solander Science Park.
Arbetstillfällen
Även Tillväxtverket gav Piteå kommun ett finansiellt stöd för verksamheten med syftet att  skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och en attraktiv mötesplats för företag och forskare inom området förnybara bränslen från skogen. Inom Solander Science Park jobbar idag ca 80 personer i fem företag.
Företagen
Till företagen som är knutna till forskningsparken Solander Science Park finns bland andra Sunpine som har startat världens första fabrik för produktion i industriell skala av råtalldiesel, en förnyelsebar råvara till fordonsbränsle. Ytterligare ett företag är Chemrec med patenterad svartlutsförgasningsteknik för pappersbruk som vill producera koldioxidsnåla kemikalier och bränslen. Andra exempel är Meva Energy med inriktning på forskning, utveckling och marknadsföring av småskalig teknik för kraftvärme med hög verkningsgrad genom förgasning av biobränslen. Swerea Mefos som forskar kring tillverkning, bearbetning, användning och återvinning av metaller för kunder inom stål-, järn-, legerings- och basmetallindustrin. Swerea Sicopm, ett forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. HKS Energy Consulting, ett konsultföretag som jobbar inom energieffektivisering och biobränsleomvandling. HKS samarbetar med LTU, ETC, Nenet, Centek  och andra aktörer inom energisektorn i Norrland.
Samarbetspartners
Till andra samarbetspartners hör även Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Chalmers i Göteborg, Volvo, Total, Haldor Topsoe, Preem, Sveaskog, Enercon, Svevind, SCA, Smurfit Kappa, Södra, med flera.

Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2014-01-28 10:42:24