Strålkastaren på näringslivets vattenhushållning

Munkedals bruks vattenreningsbassänger. Foto: Dagmar Zitkova Munkedals bruks vattenreningsbassänger. Foto: Dagmar Zitkova

Näringsdepartementet ska samordna näringslivets vattenhushållning. Generaldirektör Ulla Sandborgh har fått regeringens uppdrag att samordna näringslivets vattenhushållning, rapporterade regeringen i slutet av januari. Frågan hanteras vid näringsdepartementet.”Förändrade nederbördsmönster kan leda till såväl torka som översvämningar. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Det behövs en ökad dialog med näringslivet inklusive jordbruks- och livsmedelssektorn i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan. Viktigt är också att stödja pågående arbete, föreslå former för utveckling och samordning, identifiera utvecklingsbehov och analysera påverkan på svensk konkurrenskraft”, skriver regeringen i samband med att uppdraget offentliggjordes. Nog är frågan både viktig  och aktuell.

Munkedals bruk

När tidningen Automation besökte Arctic Paper Munkedals pappersbruk för att skriva ett reportage om hur bruket utvecklar produktionsprocessen, fick vi även lära oss om brukets hantering av processvatten. Det använda processvattnet går nämligen genom brukets eget reningsverk och det vatten som sedan släpps ut är så pass rent att man faktiskt kan dricka det. Vi fick smaka, och det var gott.

Arctic Paper Munkedals bruk är beläget på västkusten, vid Örekilsälven. Älven är en av Sveriges laxrikaste, och mynnar ut i landets enda tröskelfjord, Gullmarn. Både älven och fjorden är bevarandeområden. På grund av brukets känsliga läge blev man i ett tidigt skede intresserad av att anpassa produktionen efter den omgivande naturen. 

”Pappersbruket är i dag ett av de mest miljövänliga pappersbruken i världen," uppger Arctic Paper. 

"Förutom låg vattenförbrukning kan vi uppvisa utsläppssiffror som tillhör de lägsta i branschen. Vi använder mellan tre till fyra liter vatten för att producera ett kilo papper, medan andra liknande produktionsenheter använder 10-15 liter vatten (bästa möjliga teknik - Eu Bat-Bref ippc-direktiv). År efter år har vi minskat våra utsläpp till fjorden och vattnet som lämnar bruket innehåller numera nästan inga partiklar.

Men vår målsättning är att bli ännu bättre. Vår framtidsvision är att skapa självförsörjande produktionsprocesser, vilket helt skulle eliminera utsläpp till vattnet,” uppger Arctic Paper.

”På vårt miljöcentrum vid bruket visas olika metoder som minskar miljöeffekterna från processerna inom pappersproduktionen. Biologisk rening och utställningshallen i brukets miljöcentrum ligger bredvid de stora dammar som utgör reningsanläggningens sista steg. Och vi har lyckas bevisa att fiskar, kräftdjur (Daphnia) och grodor trivs väl i dammarna. Vattnet är faktiskt så rent att det går att dricka efter en enda filtrering,” skriver bruket.

Läs mer om:
Dagmar Zitkova E-mail:dagmar.zitkova@vtf.se
Publicerad 2020-03-09 08:12:23