L

Energimyndigheten delar ut miljoner till industrin för fortsatt energieffektivisering

Stora industriföretag som har genomfört energikartläggning enligt den lag som trädde i kraft 2014 ska uppmuntras att fortsätta sitt arbete med energieffektiviseringsinvesteringar. För detta kan de få medel ur projektet Energisteget. Foto: Dagmar Zitkova Stora industriföretag som har genomfört energikartläggning enligt den lag som trädde i kraft 2014 ska uppmuntras att fortsätta sitt arbete med energieffektiviseringsinvesteringar. För detta kan de få medel ur projektet Energisteget. Foto: Dagmar Zitkova

Nu startar ett nytt program, Energisteget. Programmets syfte är att effektivisera energianvändningen i stora industriföretag, rapporterar Energimyndigheten i en kommuniké.
Programmet riktar sig till de företag som har genomfört en energikartläggning enligt lagen om Energikartläggning i stora företag.
Det handlar om företag med mer än 250 anställda och med en årlig omsättning på mer än 500 miljoner kronor.


Projektet pågår mellan 2018–2020. Inom ramen för denna satsning kommer Energimyndigheten att fördela totalt 125 miljoner kronor
Energikartläggning
Den 1 juni 2014 infördes lagen om Energikartläggning, (även kallad EKL). Enligt denna måste alla stora företag lämna uppgifter om energianvändning och energibesparande åtgärder till Energimyndigheten. Syftet är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag och att uppfylla eu:s energieffektiviseringsdirektiv.
En energikartläggning ska visa hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan göra för att minska sina kostnader, minska sin energianvändning och öka sin energieffektivitet.
En energikartläggning innebär att företag får bättre kontroll på sin energianvändning. Dessutom tvingas de att aktivt söka efter de mest lönsamma åtgärderna för att bedriva verksamheten energieffektivt. En annan fördel är att företagen kan ta dessa aspekter i beaktande vid nyinvesteringar och använda energikartläggningen som ett bra underlag för investeringsbeslut, uppger Energimyndigheten.
Kartläggningen genomförs av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem.
Energisteget
Energimyndigheten ansvarar formellt för hela programmet Energisteget. Inom ramen för detta ska företagen kunna söka stöd för olika slags konkreta energieffektiviseringsåtgärder.
Fördjupade miljöstudier inför olika investeringsbeslut är ett exempel. Komplettering av den energikartläggning som företaget redan gjort är ett annat.
Företaget kan även få investeringsstöd som hjälper till med att byta ut till en befintlig energilösning mot en annan som är ännu bättre och effektivare än den befintliga.
Företagsledningar
I privata företaget är det företagsledningen som har ansvaret för att en energikartläggning genomförs. Inom offentliga verksamheter har verksamhetsledningen ansvar för denna uppgift. I riktigt stora bolag och koncerner är det koncernledningen som bär det yttersta ansvaret för att kartläggningen genomförs och att den görs på rätt sätt.
I och med införandet av programmet Energisteget finns alla förutsättningar att ta sig an utmaningen och fortsätta effektiviseringsarbetet vidare, förklarar Regeringen.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2018-03-13 08:41:48

Aktuellt nummer