L

Så ska Sverige komma ikapp, ny rapport från Iva ger förslag

Foto: Dagmar Zitkova Ingenjörsvetenskapsakademin, Iva, driver ett nytt projekt, Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Carl Bennet är ordförande för projektets styrgrupp. Foto: Dagmar Zitkova Ingenjörsvetenskapsakademin, Iva, driver ett nytt projekt, Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Carl Bennet är ordförande för projektets styrgrupp.

Sverige har halkat från andra till tionde plats i konkurrenskraftsligan. Det behövs krafttag för att komma ikapp. En mängd åtgärder läggs fram i en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskaps- akademien, Iva. Rapporten Attraktionskraft för hållbar tillväxt har nu lämnats över till närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Den ska utgöra en utgångspunkt för en bred diskussion som Iva initierar under det kommande året. En framtidsagenda i åtta punkter presenteras i rapporten.


Utvecklas snabbare
Projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt drivs fram till år 2016 och huvuduppgiften för arbetsgruppen är att föreslå åtgärder för ökad svensk konkurrens- och attraktionskraft. Projektet har även ett tydligt regionalt fokus.
– Problemet just nu är att andra länder utvecklas snabbare än vi, säger Carl Bennet, ordförande för projektets styrgrupp.
–Attraktionskraft är ett nyckelbegrepp för att förstå Sveriges framtidsutmaningar. Vi har ett stort behov av att lyfta blicken och jämföra oss med omvärlden. I cent-rum står individer och företag. Dessa påverkas av omvärlden.
Påverkar utvecklingen
Tre faktorer påverkar utvecklingen: Globaliseringen som innebär en dramatisk ökning av internationell handel, globala transaktioner samt att fler länder deltar i den globala ekonomin.
Digitaliseringen som tillsammans med automatisering och robotisering innebär genomgripande förändringar för företag och offentliga verksamheter.
Stora utmaningar inom miljö, ekonomi och sociala förhållanden.
Infrastruktur ska rustas
Den svenska transportinfrastrukturen är eftersatt och behöver rustas upp.
 Väg- och järnvägsinvesteringar som genomförts de senaste 25 åren har inte varit tillräckliga för att klara den ökade trafikmängden.
Projektgruppen anser att nya metoder för att snabbt kunna öka volymen på dessa investeringar bör prövas. Möjligheten att det privata pensionssparandet kan utnyttjas för att öka infrastrukturinvesteringarna är ett av förslagen.
Styrgruppen
I projektets styrgrupp ingår Carl Bennet (ordförande), Carl Bennet ab, Tomas Billing, Nordstjernan, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och kth, Charlotte Brogren, Vinnova, Ulf Ewaldsson, Ericsson, Pam Fredman, Göteborgs universitet, Carola Lemne, Svenskt Näringsliv, Martin Lorenzon, Spotify, Björn O. Nilsson, Iva, Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket, Eva Nordmark, tco, Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre, Anders Sundström, Swedbank, Håkan Sörman, skl, Karl-Petter Thorwaldsson, lo och Johan Carlstedt (huvudprojektledare), Iva.

Publicerad 2015-11-19 13:29:08