Tekniksprång i industrin behövs för att nå klimatmålen

Årets rapport från Energimyndigheten ger en översikt över och en bakgrund till industrins största utsläppskällor och de branscher där dessa finns.  Foto: Dagmar Zitkova Årets rapport från Energimyndigheten ger en översikt över och en bakgrund till industrins största utsläppskällor och de branscher där dessa finns. Foto: Dagmar Zitkova

Energimyndighetens analys visar möjliga vägar till nettonollutsläpp. Varje år analyserar Energimyndigheten nuläget vad gäller olika industribranschers utsläpp, deras potential till utsläppsreduktion och teknisk utveckling inom området. Årets rapport har nyligen släppts ut under titeln Processrelaterade och negativa utsläpp – nuläge och förutsättningar för omställning, En nulägesanalys inom Industriklivet.
– I takt med att processer har effektiviserats och bränslen bytts ut har utsläppen från svensk industri minskat över tid. Men för att nå klimatmålen krävs något annat. Nu räcker inte stegvis energieffektivisering eller utveckling av industrins processer och metoder inkrementellt. Nu krävs ordentliga teknikskiften – och språng.

Nya sätt att framställa produkter som stål, cement och metall behöver utvecklas, testas, anpassas och framförallt skalas upp och kommersialiseras. Kompletterande metoder så som avskiljning och lagring av biogen koldioxid måste utvecklas och skalas upp parallellt med teknikutvecklingen, inte minst för att åstadkomma negativa utsläpp, skriver Robert Andrén, Generaldirektör för Energimyndigheten i inledningen av deras årliga rapport innehållande en nulägesanalys. Denna rapport har tagits fram på uppdrag av regeringen inom ramen för programmet Industriklivet. Rapporten ger en översikt över och en bakgrund till industrins största utsläppskällor och de branscher där dessa finns. Den redogör för de centrala spåren avseende teknikutveckling och riktningen för de olika branschernas vägar till nettonollutsläpp år 2045 och därefter negativa utsläpp.
En tredjedel av utsläpp
Industrin står för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen i Sverige. Omkring två tredjedelar av industrins växthusgasutsläpp kommer direkt från industrins processer för tillverkning och bearbetning i produktionen. Här finns en stor potential för minskning av industrins koldioxidutsläpp.
För att minska de processrelaterade utsläppen krävs genomgripande förändringar, understryker Energimyndigheten.
Det finns några huvudsakliga teknikspår för omställningen inom industrisektorn: biomassa, vätgas, elektrifiering, avskiljning, transport och lagring av fossil eller biogen koldioxid.
Fossilfri vätgas kan ersätta fossila råvaror, och det mest omtalade av sådana utvecklingsprojekt är sannolikt projektet Hybrit där målet är att utveckla fossilfri stålproduktion. Ett annat exempel är elektrifiering i cementindustrin som bland annat möjliggör effektivare koldioxidavskiljning, målet i projektet Cemzero.
– Medvetenheten om problemen är hög inom industrisektorn och många projekt pågår för att hitta lösningar för att minska utsläppen. Men det är fortfarande långt kvar till en fullskalig implementering, anser Energimyndighetens analytiker Emilia Hygstedt.
Potentialen finns för negativa utsläpp inom massa- och pappersindustrin samt el- och värmesektorn. Detta beror på att det inom dessa sektorer finns stora punktutsläpp av koldioxid från biobränslen.
Klimatmålet
Klimatmålet är att Sverige till 2045 inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Industriklivet handlar om att stödja industrin i dess omställning.
Sedan förra året ingår även stöd för åtgärder som bidrar till negativa utsläpp, såsom avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid, bio-ccs.

Automation E-mail:automation@vtf.se
Publicerad 2020-12-03 08:31:43

Basic information about Automation Magazine