L

Ny elsäkerhetslag föreskriver egenkontroller

Foto: Dagmar Zitkova – Egenkontrollprogrammet blir  elföretagets eget dokument som fastslår hur man vill jobba för att uppnå säkerheten, säger Mats Jonsson Foto: Dagmar Zitkova – Egenkontrollprogrammet blir elföretagets eget dokument som fastslår hur man vill jobba för att uppnå säkerheten, säger Mats Jonsson

Alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sig hos Elsäkerhetsverket och ha ett egenkontrollprogram innan de påbörjar arbetet. Det säger de nya reglerna som börjar gälla från och med den 1 juli 2017. Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, och det är den som träder i kraft nu till sommaren.


”Det kommer att bli mycket enklare att kontrollera de företag som utför elinstallationer. Då ställs det tydligare krav på de rutiner och den kompetens som krävs för att göra säkra installationer,” förtydligar Elsäkerhetsverket i en kommentar till lagen.I samband med den stora elmässan Elfack som gick i Göteborg i början av maj, föreläste Mats Jonsson, elsäkerhetsingenjör och ledamot av tk64, den svenska nationalkommittén för standardisering av regler för elinstallationer samt skydd mot elchock, om de viktigaste förändringarna i lagen.
– Elinstallatör är i dag huvudpersonen när det gäller skyldigheter och ansvar för elinstallationsarbete. Men hur ser elinstallatörens roll ut när den nya elsäkerhetslagen träder i kraft, frågade sig Mats Jonsson.
– Egenkontrollprogrammet är centralt. Det ska säkerställa att elinstallationsarbetet resulterar i en installation som ger en betryggande säkerhet och att arbetet utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper. Det skall vara företagets eget program som visar hur den egna kontrollen ska utövas.
Det betyder att företag som jobbar med elinstallationer själva måste arbeta fram egna regler för hur de ska upprätthålla säkerheten. Och de gör det inte för att tillfredställa någon myndighet, utan för att få fram ett dokument som de själva kan följa. Om myndigheten sedan skulle göra en granskning, så tittar man på om företaget och de anställda verkligen har följt säkerhetsåtgärderna som de har ställt upp i sitt eget egenkontrollprogram.

Dagmar Zitkova E-mail:
Publicerad 2017-07-04 06:02:37

Basic information about Automation Magazine

Aktuellt nummer