L
Water-in-a-Box, en portabel anläggning för avsaltning och rening av vatten.

Nya åtgärder och utveckling av ny teknik ska säkra tillgången på dricksvatten. Svenska vattenmyndigheter fastställer nu på regeringens uppdrag ett nytt åtgärdsprogram för dricksvatten för perioden 2017-2021. Åtgärdsprogrammet talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att våra miljökvalitetsnormer ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet inriktas på vatten med problem eller där kvaliteten riskerar att försämras.

Själva begreppet åtgärd kan ha olika innebörd i olika delar av åtgärdsprogrammet.
Variation i åtgärder
Det kan handla om nya eller ändrade föreskrifter, framtagning av vägledning och strategidokument, förstärkt tillsyn eller utvecklad tillståndsprövning, fysisk planering och rådgivning, m m. När de administrativa åtgärderna ska omsättas i praktiken, blir de till konkreta åtgärder. Till exempel att ett enskilt avlopp kopplas på det kommunala avloppsnätet, nya utsläppsvillkor för ett företag fastställs, ett vandringshinder i ett vattendrag tas bort, spridning av gödsel ändras och liknande.
Det pågår en omfattande forskning och utveckling inom vattenområdet. Ett exempel är klustret Dricks, vid Chalmers högskola i Göteborg, där forskningen bedrivs tillsammans med Svenskt Vatten Utveckling (svu) som är kommunernas egna forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal va-teknik. Forskningen pågår även vid andra högskolor och universitet.
Water-in-a-Box
Nyligen presenterade Mälardalens högskola ett nytt projekt där man utvecklar en innovativ produkt. Projektet bedrivs i samarbete med Eskilstunabaserade företaget Millennium Technology of Sweden samt Swedish Box of Energy i Göteborg. Tillsammans utvecklar de en soldriven, portabel container som kan omvandla havsvatten till dricksvatten.
 Water-in-a-Box utgår från den patenterade innovationen Millennium Desalination Device (mdd), framtagen av Rolf Ingeson, vd för Millennium Technology of Sweden. mdd möjliggör avsaltning och bakterierening direkt från havsvatten. Vattenrenaren kan, med god energitillförsel, filtrera från 2 000 liter vatten per dygn och uppåt. Uppfinningen är idag patenterad i över 40 länder.
 – Trots att jordens yta är täckt till 71 procent av vatten dör varje dag 5 000 barn på grund av brist på rent vatten, säger Rolf Ingeson. Problemet är globalt och behoven enorma.
Syftet med Water-in-a-Box är att på ett hållbart sätt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten där det behövs som mest. Man använder energi från solhybrider och ny teknik med batteripack gör att man enkelt kan ladda batterierna. Produktionslösningen blir på det sättet både energieffektiv och miljövänlig.
Tanken är att containern också snabbt ska kunna transporteras till olika katastrofområden. Vid Mälardalens högskola utformas produktionskonceptet för containern så att den kan serietillverkas och monteras på ett effektivt sätt. Projektet genomförs inom Vinnovas satsning ”Utmaningsdriven innovation – hållbar industriell utveckling.”
– Water-in-a-Box har potential att bidra till Sveriges export, och förhoppningen är att våra studenter kommer att få möjlighet att arbeta med projektet, säger Mats Jackson, professor vid forskningsinriktningen innovation och produktrealisering vid mdh och projektledare för Water-in-a-Box.

Grundlegende Informationen über Automation Magazin

Aktuellt nummer